Team V.R | 21 May 2024 | 681 MB

Plugin Alliance LLC(总部位于马萨诸塞州波士顿)不仅仅是一个网站。 插件联盟是一种新的“超标准”,支持所有主要插件格式,并将一些最知名的国际音频公司联合在一个虚拟屋顶下。 插件联盟为世界知名的模拟硬件公司提供数字化战略,并为软件开发人员提供服务,使他们能够开发出质量和数量不断提高的产品。 我们通过提供世界一流的营销和分销以及最先进的授权系统等平台功能来实现这一目标。

包括:

bx_2098 EQ v1.8.1
bx_bassdude v1.11.1
bx_blackdist2 v1.9.1
bx_bluechorus2 v1.11.1
bx_boom v2.16.1
bx_cleansweep Pro v1.10.1
bx_cleansweep V2 v2.16.1
bx_clipper v1.0.1
bx_console AMEK 200 v1.0.0
bx_console AMEK 9099 v1.3.1
bx_console Focusrite SC v1.5.1
bx_console N v1.9.1
bx_console SSL 4000 E v1.7.1
bx_console SSL 4000 G v1.7.1
bx_console SSL 9000 J v1.4.1
bx_control V2 v2.16.1
bx_crispytuner v1.1.0
bx_delay2500 v1.8.1
bx_digital V3 v3.10.1
bx_distorange v1.11.1
bx_dynEQ V2 v2.16.1
bx_enhancer v1.0.0
bx_glue v1.0.0
bx_greenscreamer v1.11.1
bx_hybrid V2 v2.13.1
bx_limiter v1.15.2
bx_limiter True Peak v1.2.1
bx_masterdesk v1.7.1
bx_masterdesk Pro v1.1.1
bx_masterdesk True Peak v1.1.1
bx_megadual v1.12.1
bx_megasingle v1.12.1
bx_metal2 v1.9.1
bx_meter v1.17.1
bx_oberhausen v1.6.1
bx_opto v1.10.1
bx_opto Pedal v1.10.1
bx_panEQ v1.9.1
bx_refinement v1.12.1
bx_rockergain100 v1.3.1
bx_rockrack V3 v3.9.1
bx_rockrack V3 Player v3.9.1
bx_rooMS v1.9.1
bx_saturator V2 v2.12.1
bx_shredspread v1.18.1
bx_solo v1.16.1
bx_stereomaker v1.14.1
bx_subfilter v1.9.1
bx_subsynth v1.9.1
bx_townhouse Buss Compressor v1.8.1
bx_tuner v1.11.1
bx_XL V2 v2.16.1
bx_yellowdrive v1.11.1

 

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。